Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a Činuba o.z., so sídlom Drobného 18, 84101 Bratislava, IČO 42358531.

Základné pojmy

 1. Udalosť

  Udalosť je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové) na ktoré sa prostredníctvom systému Činuba predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva Organizátor.
  Jednotlivé udalosťi predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.
  Aktuálny zoznam udalosťí je uverejnený na stránke cinuba.sk.

 2. Organizátor

  Organizátor je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Udalosti, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a ktoré je s Občianskym Združením Činuba v zmluvnom vzťahu umožňujúcom Občianskemu Združeniu Činuba sprostredkovanie predaja vstupeniek na udalosti a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

 3. Vstupenka

  Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok vstup na Udalosť, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky.
  Vstupenka je platná len bez úprav a poškodenia, s jasne viditeľným a rozoznateľným ID a QR kódom, na jednorazový vstup na Udalosť, na ktorú bola zakúpená (s výnimkou permanentky, ktorá umožňuje vstup na viac udalostí), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Udalosti. Po opustení miesta konania Udalosti je Vstupenka neplatná.
  Výnimkou sú tzv. Permanentky, ktoré združujú 2 alebo viac jednorazových Vstupeniek pod rovnakým ID a QR kódom. Každá Vstupenka združená do Permanentky umožňuje Majiteľovi jednorazový vstup na Udalosť, Permanentka stráca platnosť použitím združenej Vstupenky na poslednú z udalostí.
  Vstupenky v Permanentke sa nedajú vymieňať ani presúvať, Permanentka je platná pre 1 osobu.
  Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené internetovej stránke cinuba.sk.

  Vstupenka slúži pre Majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení.

 4. Majiteľ vstupenky

  Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky cinuba.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal aj registráciu na cinuba.sk. Majiteľ vstupenky zakúpením vstupenky alebo účasťou na podujatí udeľuje bez akýchkoľvek nárokov, v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákonač.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, Organizátorom a tretím osobám ako spracovateľom osobných údajov, súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Udalosti alebo v súvislosti s ňou na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Činuba o.z. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je Činuba o.z. alebo ním poverený subjekt.

Činuba o.z.

Činuba o.z. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s Organizátorom Udalosti, zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na Udalosť, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému. Môže ísť o Udalosti zastrešované Organizátorom alebo vlastné Udalosti zastrešované Občianskym Združením Činuba.

Hlavným cieľom informačného a rezervačného systému je uľahčiť všetkým záujemcom o Udalosti získavanie informácií predovšetkým o rôznych kultúrnych Udalostich, a následná realizácia predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané Udalosti.

Druhy vstupeniek

 1. Vstupenka

  Distribúcia Vstupeniek emailom na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške. Majiteľ sa ďalej riadi pokynmi na Vstupenke

 2. Permanentka

  Permanentka pokrýva vstupenky na 2 alebo viac udalostí. Je platená naraz, spolu, je nedeliteľná a umožňuje vstup (iba!) Majiteľovi na všetky udalosti zjednotené do tejto Permanentky.

Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

 1. názov Udalosti, dátum Udalosti, čas začiatku Udalosti, miesto konania Udalosti a cenu Vstupenky
 2. ID lístka
 3. úplný, jedinečný QR kód
 4. označenie a údaje Organizátora Udalosti

Zmluvný vzťah

Činuba o.z. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Organizátorom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Udalosti v prospech Organizátora a zároveň v mene Organizátora prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky cinuba.sk vstupuje Majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Organizátorom vybranej Udalosti. Informácie o Udalostich sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke cinuba.sk. Informácie o Organizátoroch sú uverejnené na internetovej stránke cinuba.sk. Obchodné meno Organizátora bude poskytnuté na Vstupenke. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uskutočnenia Udalosti.

Činuba o.z. neručí za zmenu Udalosti. Činuba o.z. nie je povinné prevádzať kontroly na jednotlivých Udalostich, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Udalosti, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Udalostí, pokiaľ nie je Organizátorom. Právny vzťah medzi Organizátorom Udalosti a Majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky danej Udalosti, pokyny Organizátora, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Udalosti.

Činuba o.z. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Udalostich zverejnených na cinuba.sk, poskytnutých zo strany Organizátorov Podujatí. Pokiaľ má Činuba o.z. informácie od Organizátorov o zrušení alebo zmene Udalosti, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu cinuba.sk a emailom, pokiaľ bude dostupný.

Práva a povinnosti Majiteľa vstupenky

 1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Udalosť, na ktorú bola zakúpená (s výnimkou Permanentky). Po opustení priestoru, v ktorom sa Udalosť uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou Permanentky) platnosť.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Udalostich. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Organizátora, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Organizátora danej Udalosti.
 3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní emailom a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa odseku "Reklamačný poriadok" týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (online alebo vytlačenú) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba. V prípade preposlania vstupenky tretej osobe stráca vstupenka platnosť.
 5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.
 6. Činuba o.z. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Udalosťou, na ktorú bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Udalosti, a to na internetovej stránke cinuba.sk.
 7. Predložením vstupenky pri vstupe na Udalosť vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Organizátora v mieste konania Udalosti a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. V opačnom prípade je Organizátor oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp.pravidiel Udalosti, a to aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Udalosti bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb

V prípade, že Činuba o.z. nie je Organizátorom Udalosti: Služby ponúkané na Udalostich nie sú službami Činuba o.z. Pre jednotlivé Udalosti platia Všeobecné pokyny Organizátora danej Udalosti. Činuba o.z. zabezpečuje pre Organizátora výlučne predaj a distribúciu Vstupeniek a s tým súvisiacich činností. Preto Činuba o.z. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu, či iné parametre Udalosti, ani za akékoľvek porušenie práv Majiteľa Vstupenky v súvislosti s Udalosťou. Takýto nárok je nárokom voči Organizátorovi, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Udalosti. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkanej Udalosti, je Organizátor povinný prostredníctvom internetovej stránky cinuba.sk informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne Udalosti, prípadne o spôsobe vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Udalosti zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Udalosti, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava na miesto Udalosti, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

Pri ZMENE v Udalosti – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Organizátor neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky alebo cenu Vstupenky, a to v rozsahu určenom Organizátorom, vracajú do 3 pracovných dní po uskutočnení Udalosti. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Organizátor a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky cinuba.sk.

Pri ZRUŠENÍ Udalosti sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Udalosti Organizátorom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 dní od plánovaného uskutočnenia Udalosti. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Organizátor a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky cinuba.sk.

Rezervácia vstupeniek

Záujemca si môže zarezervovať Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky cinuba.sk.
 1. Rezervácia, pokiaľ Organizátor neurčí inak, je platná 60 minút od jej uskutočnenia.
 2. Rezervovanie vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií vstupeniek je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a používateľom, prostredníctvom registrácií ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup na cinuba.sk
 3. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s Organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Udalosť predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Organizátor, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Udalosť, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Udalosti.
 4. Nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky za nevyužitú Vstupenku.
 5. V prípade zrušenia Udalosti budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky cinuba.sk, kde bude podrobne opísaný postup vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať.
 6. V prípade, ak Činuba o.z. využije možnosť zablokovania prístupu konkrétnemu subjektu v zmysle týchto VOP, ide o výkon práva Činuba o.z., s ktorým nie je spojený vznik akýchkoľvek nárokov na strane subjektu, ktorému bol prístup zablokovaný, a to najmä, avšak nie výlučne, spojený so stratou prístupu, stratou údajov, dát a informácií nachádzajúcich sa v profile subjektu a pod..

Platba za vstupenky

Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky cinuba.sk.
Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 1. Platobnou kartou prostredníctvom systému TrustPay
 2. Kreditom na Vašom účte na portáli cinuba.sk

V prípade, že platba dorazí neskôr ako uplynie lehota rezervácie lístku, bude suma pripočítaná na účet uživateľa. Túto sumu je možné použiť na nákupy lístkov na portáli cinuba.sk.

Reklamačný poriadok

Ochrana dát, osobných údajov